podmínky užívání

1. Úvodní ustanovení, definice

 

1. 1. Účel systému Buddyjet

Účelem systému Buddyjet je propojovat vzájemné nabídky a poptávky služeb v příslušném regionu, přičemž systém Buddyjet pouze zpřístupní kontaktní informace jednotlivým uživatelům tak, aby mohli na základě těchto informací uzavřít smlouvu o poskytnutí těchto služeb. Buddyjet není účastníkem jednotlivých smluv o poskytnutí služeb a neručí za splnění těchto smluv.

 

1. 2. Definice některých pojmů

Buddyjetslužba, jejíž účel je popsán v čl. 1. 1. shora, kterou provozuje společnost Buddyjet s.r.o., IČ: 293 55 150, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 74791, se sídlem Křtiny - Bukovinka 128, PSČ 679 05;

Obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky užívání a provozu systému Buddyjet, které jsou nedílnou součástí Smlouvy;

Rádiusúzemí, na kterém je příslušný uživatel ochoten služby poskytovat;

Smlouva - Smlouva o užívání systému Buddyjet, uzavřená mezi Buddyjet a Uživatelem, a to v elektronické podobě;

Systém - automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh vzájemných nabídek a poptávek a další služby;

Účet popř. uživatelský účet - majitel uživatelského účtu je oprávněn přihlásit se ke službám systému pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby;

Uživatel příp. Buddy - osoba (fyzická nebo právnická), která uzavřela s Buddyjet Smlouvu o užívání systému Buddyjet;

 

1. 3.  Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi společností Buddyjet a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání systému Buddyjet. 

 

1. 4. Provozování systému Buddyjet

Provozovatel systému Buddyjet je právnickou osobou, která provozuje internetový systém umožňující Uživatelům nabízet poskytování určitého druhu služeb a/nebo poptávat určitý druh služeb, přičemž systém Buddyjet zpřístupní jednotlivým stranám kontaktní informace na ostatní uživatele, pokud jsou jejich vzájemné nabídky a poptávky propojeny.

Provozovatel systému Buddyjet zajišťuje jeho správu, údržbu. Provozovatel systému Buddyjet přiměřeným způsobem podporuje poskytování služeb prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn za tímto účelem publikovat nabídky Uživatelů veřejnosti, včetně Uživatelem poskytnutých popisů nabízených služeb příp. fotografií nebo jiných vyobrazení a Uživatel dává k takovému užití souhlas. Za účelem propagace nabídek uživatelů je Buddyjet oprávněn tyto nabídky i fotografie nebo jiná vyobrazení v nich obsažená poskytnout k zveřejnění na serverech třetích osob. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Buddyjet nenabízí vlastní služby s výjimkou služeb souvisejících s provozem systému Buddyjet a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání smluv mezi Uživateli. Buddyjet rovněž neprovádí kontrolu nabízených služeb a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

 

1.5. Ochrana práv a oprávněných zájmů Buddyjet

Systém Buddyjet a jeho interaktivní databáze a rovněž grafická podoba internetových stránek Buddyjet a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva společnost Buddyjet s. r. o. Jakékoliv užití autorských děl Buddyjet, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s výslovným souhlasem Buddyjet. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu Buddyjet je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Buddyjet má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv Buddyjet, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

Buddyjet je registrovaná obchodní známka. Bez souhlasu vlastníka nejsou tuto ochrannou známku třetí osoby oprávněny užívat v obchodním styku.

Obsah umístěný v databázích systému a na internetových stránkách Buddyjet podléhá také ochtraně dle autorského zákona. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomoci vyhledávacích mechanismů je nepřípustný bez výslovného souhlasu Buddyjet.

V souvislosti s používáním systému Buddyjet nejsou uživatelé oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Buddyjet. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému.

 

2. Podmínky a způsob užívání systému

  

2. 1. Podmínky pro užívání

Nabízení a poptávání služeb prostřednictvím systému Buddyjet je dostupné všem osobám, které jsou dle právní úpravy místa, kde budou tyto služby poskytovány, oprávněny takové služby poskytovat. Jedná se o osoby fyzické i právnické.

Uživatelé, kterým byla systémem Buddyjet zrušena registrace v souladu s těmito Obchodními podmínkami, nemohou na Buddyjet nabízet ani poptávat služby, přestože splňují podmínky dle předchozího odstavce.

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání systému nebo na uzavření Smlouvy. Buddyjet si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

 

2. 2. Registrace

Pro nabízení nebo poptávání služeb prostřednictvím systému Buddyjet je nutné uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci uvést jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), datum narození, zemi a region, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo. Lze vložit i profilový obrázek. Pokud se jedná o fyzickou osobu podnikatele je takový Uživatel povinen rovněž uvést identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), místo podnikání a případnou obchodní firmu (obchodní název), pod kterou bude nabízet nebo poptávat služby.

Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci uvést obchodní firmu (název) právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této osoby nebo tuto osobu zastupovat, zemi, region, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo. Lze vložit i profilový obrázek.

Registraci podnikatele je oprávněn provést pouze sám podnikatel – fyzická osoba, popř. osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, popř. osoba jí zmocněná.

Každý uživatel uvede, které informace jsou kontaktní a tudíž je lze poskytovat ostatním Uživatelům v rámci nabízení služeb.

V případě změny jakéhokoliv registrovaného údaje Uživatele je tento povinen informovat Buddyjet o takové změně, a to bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala.

Uživatel není oprávněn své registrované údaje odstraňovat nebo uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Uživatelské jméno (login) zadané během registrace nelze dodatečně změnit.

V případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci je Buddyjet oprávněn vyzvat Uživatele k prokázání správnosti takových údajů. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Buddyjet oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat.

Registraci lze provést i prostřednictvím účtu služby Facebook. Registrace probíhá tak, že údaje, které jsou požadovány ze strany Buddyjet pro registraci, jsou automaticky načteny z účtu Facebook, pokud je tento účet obsahuje. Ostatní údaje je uživatel povinen doplnit do registračního formuláře. Prostřednictvím účtu Facebook se nelze přihlašovat do systému Buddyjet.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Buddyjet.

  

2. 3. Způsob fungování systému Buddyjet

Registrace

Registrace je nutným krokem k tomu, abyste mohli  Buddyjet plně využívat. Systém je nastaven tak, že mezi uživateli dochází ke komunikaci na základě zadaných údajů a parametrů. Sám pak ve Vašem profilu zobrazuje nabídky a poptávky dle zvolených okruhů zájmu.

Ukázkové akce

Před samotnou registrací máte ale možnost shlédnout ukázkové akce zadané v pravém poli nabídek a poptávek. Doporučujeme každému nezkušenému uživateli tyto akce pročíst, určitě vás inspirují a nastíní možnosti, které Buddyjet skýtá.

Vložení obrázku

Po rozkliknutí  pole registrace se zobrazí stránka rozdělená do tří částí. V první prosím, vyplňte vaše osobní údaje. Políčka označená žlutou hvězdičkou jsou povinná.  Hned na začátku máte možnost vložit váš profilový obrázek. Při vkládání je nutno nejdřív obrázek vybrat ze souborů uložených v počítači a následně zvolit možnost Zobrazit obrázek. Z vybraného souboru tahem levým tlačítkem myši označíte vybrané pole, neboli ořez, který ze souboru chcete použít.

Použití FB profilu

Pokud v registraci kliknete na možnost Použít fb profil, automaticky se načtou data uložená ve Vašem profilu na Facebooku, ke kterému jste momentálně přihlášeni. Budete tedy užívat stejný nick, přihlašovací heslo a kontaktní email.

Zadání lokality

Zadáním lokality určíte okruh vašeho působení. Výběr lokality je důležitý pro zobrazování relevantních nabídek a poptávek, proto prosím lokalitu a okruh zadejte dle Vašeho skutečného zájmu. Lokalita se načítá automaticky z dat uvedených v registračním formuláři. Pokud ji chcete upravit, po kliknutí na mapu se zobrazí mapa s políčky pro zadání lokality. Do horního pole prosím zadejte název (obce nebo její části) a klikněte na pole Vyhledat. Mapa zobrazí vámi vybranou lokalitu. V poli umístěném pod mapou vyberete radius lokality, tedy šířku vašeho působení a pod ním opět zadejte název (obce), který chcete, aby se zobrazoval u vašeho profilu. Pokud si nepřejete, aby mapa zobrazovala vaši přesnou adresu, zadejte pouze místopisný název vaší lokality bez přesných údajů (tedy např. pouze Brno, popř. Brno-Medlánky, bez ulice a čísla popisného). Pole se samo zavře a lokalita se zobrazí v registraci.

Výběr činností

Zadání činností je klíčovým parametrem pro fungování systému. Dle vybraných kategorií bude zobrazovat vyhovující nabídky a poptávky. Činnosti můžete vybírat jak z oblasti nabídek, tak poptávek.

Jakmile dokončíte výběr jednotlivých položek a odsouhlasíte podmínky k užívání, můžete pokročit k dokončení registrace.  Ta bude hotova poté, co potvrdíte odkaz ve vaší mailové stránce.

Po dokončení registrace jste přihlášeni k vašemu účtu a otevře se vám stránka Sledované. Ve vašem účtu se můžete volně pohybovat dle výběru v oranžové liště.

Komunikace mezi uživateli

Po přihlášení se automaticky zobrazí pole se „Sledovanými“ nabídkami a poptávkami, na levé straně monitoru a pole Mohlo by vás zajímat po pravé straně. V pravém horním rohu je umístěna hlavička s vaším jménem a nickem a pod ní možnosti Sledované, Můj účet a ikona obálky s číslem, která značí počet nepřečtených zpráv. Sledované nabídky a poptávky na levé straně jsou ty, které jste v minulosti již vybrali a reagovali na ně. Ty, které publikujete sami, se zobrazují přednostně zhora nad čarou. Pravé pole s nabídkami a poptávkami označenými Mohlo by vás zajímat nabízí ty, které se shodují s vámi zadanými parametry v okruhu činností a lokality. Pokud vás nějaká zaujme, jednoduše na ni klikněte a zobrazí se detail akce. Máte-li zájem na tuto nabídku či poptávku reagovat, klikněte na pole v pravé polovině monitoru Kontaktovat Buddyho. Tím se automaticky vymění vaše kontaktní údaje (tedy e-mail a telefonní číslo zadané při registraci) se zadavatelem nabídky. Oběma Vám zároveň přijdou tyto informace do vaší e-mailové schránky. Pokud jste již v minulosti stejného buddyho kontaktovali, kontaktní pole se nezobrazí a vy můžete rovnou odpovědět na nabídku ve spodní části pole Komunikace. Vámi odeslaná komunikace se automaticky zobrazuje v komunikačním poli.

Vytváření nabídky/ poptávky

Chcete-li vytvořit novou nabídku nebo poptávku, rozklikněte odkaz v oranžové liště a otevře se pole k zadání textu. Vyplňte název, můžete přidat stručný popis, který se zobrazí u inzerátu a chcete-li přidat další text, napište jej do hlavního pole. Poté můžete, ale nemusíte vybrat platnost nabídky, tedy jak dlouho se bude v systému zobrazovat a máte-li konkrétní požadavky na souseda, tak i ty. V pravé části obrazovky vyberte činnost, do které Vaše nabídka spadá a též lokalitu a okruh, chcete-li pro tuto konkrétní akci nastavit jiné parametry, než které jste udali v registraci.

Pro dokončení klikněte na pole Publikovat nabídku a vaše nabídka bude ihned zařazena do systému. Sami ji můžete vidět v sekci Moje nabídky/ poptávky.

Hodnocení uživatele

Pokud jste se již s některým ze sousedů domluvili a celá akce již proběhla, nezapomeňte ho v poli Reference ohodnotit. Pomůžete tak ve výběru dalším sousedům.

Historie

Chcete-li se vrátit k některé z akcí, u nichž jste komunikovali s jiným sousedem, klikněte na možnost historie v oranžové liště. Můžete zadat kritéria pro vyhledávání a prohlédnout zpětně detaily vybraných akcí.

Nastavení účtu

 V této sekci si můžete kontrolovat popř. aktualizovat parametry, které jste zadali při registraci. V šedé liště se můžete pohybovat mezi záložkami Osobní údaje, Lokality a Činnosti.


2. 4. Nabídka a poptávka služeb - pravidla

Je zakázáno nabízet služby, jejichž nabídka či provádění jsou v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Buddyjet rovněž nepřipouští prostřednictvím svého systému nabízení těchto služeb:

a)     erotické služby

b)     služby finančních poradců

c)     úvěrové služby

d)     pojišťovací služby

e)     poskytování finančních a jiných podobných služeb

f)      hledání spolupracovníků za účelem nabízení a prodeje zboží

g)     zprostředkování obchodu a služeb

h)     realitní služby

Příspěvky s takovým obsahem budou administrátorem odstraněny.

Seznam služeb, které nelze prostřednictvím systému Buddyjet nabízet může být průběžně doplňován.

Buddyjet si vyhrazuje právo odstranit nabídku ze systému v případě služeb, které jsou nabízeny v rozporu s ustanovením předchozích odstavců 

Uživatelé jsou oprávněni prostřednictvím systému Buddyjet nabízet nebo poptávat služby a uvádět podmínky, za kterých jsou ochotni tyto služby poskytnout nebo přijmout. Tyto podmínky jsou zejména druh služby, místo a doba poskytování služeb, cena služeb apod.

V případě, že na nabídku nebo poptávku Uživatele bude kladně reagovat jiný Uživatel, jsou tito Uživatelé oprávněni uzavřít smlouvu o poskytnutí a přijetí služeb s tím, že Buddyjet se na vzájemném poskytnutí služeb účastní pouze tak, že těmto Uživatelům poskytne kontaktní informace.

Smlouva o poskytnutí služeb je tedy uzavírána výhradně mezi Uživateli a tito jsou oprávněni sjednat si i podmínky odlišné od podmínek uveřejněných v systému Buddyjet.

Buddyjet nenese jakoukoliv odpovědnost za splnění smluv uzavřených mezi Uživateli. Buddyjet dále nenese žádnou odpovědnost za případné porušení daňových předpisů, předpisů upravujících podnikání a ostatních předpisů ze strany Uživatelů v souvislosti s poskytováním a přijímáním služeb nabízených a poptávaných v systému Buddyjet 

Nabídku nebo poptávku služeb je uživatel povinen umístit v kategorii, která druhu služby nejlépe odpovídá a současně uvést rádius, ve kterém je ochoten službu poskytovat resp. ve kterém je připraven službu přijmout. Buddyjet si vyhrazuje právo přemístit nabídku nebo poptávku do odpovídající kategorie.

Název nabídky ani popis služby nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

Elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků nemohou být použity pro:

1)   automatické přesměrování na jinou stránku (platí i pro stránky v rámci služby Buddyjet) při otevření stránky s popisem služby,

2)   automatické otevření dialogových oken při otevření stránky s popisem služby nebo při pokusu o její opuštění,

3)   automatické otevření nových oken prohlížeče,

4)   načítání a vkládání stránek s popisy jiných nabídek, výpisy nabídek nebo jiných vnějších nabídek souvisejících s nabízenou nebo poptávanou službou,

5)   jakékoliv ovlivňování procesu vkládání nabídek a poptávek,

6)   přemístění, blokování, ukrývání nebo kopírování stálých elementů stránky s popisem služby

7)   načítání nebo generování souborů „cookie“ 

V systému Buddyjet je dále zakázáno:

1)   shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k systému Buddyjet, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery)

2)   zapojovat se do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.

3)   zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).

4)   nahrávat počítačové viry a jiné škodlivé kódy.

5)   pokoušet se zjistit přihlašovací údaje či získat přístup k účtu patřícímu jinému uživateli.

6)   Zastrašovat, šikanovat nebo obtěžovat ostatní uživatele.

7)   zveřejňovat nepřípustný obsah tj.: nenávistné projevy, vyhrožování nebo pornografii, výzvy podněcující k násilí; nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.

8)   vyvíjet činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled systému Buddyjet

Uživatel nabízí nebo poptává služby prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést:

1)   Krátký název služby (titulek)

2)   Název služby

3)   Úplný a přesný popis nabízené nebo poptávané služby

4)   Rádius služby

5)   Stav akce (zobrazit, skryt, zobrazit od do atd)

Buddyjet nenese odpovědnost za obsah popisu služeb. Buddyjet si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis služeb, dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany Uživatele.

Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví (např. fotografie a videa) uděluje uživatel Buddyjet nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou licenci na použití veškerého obsahu, který je duševním vlastnictvím, licence trvá do odstranění obsahu ze systému Buddyjet, a to buď uživatelem, který obsah vložil, nebo uživatelem, který tento obsah sdílel.

 

2. 5. Systém referencí

Uživatelé jsou oprávněni použít funkci "Reference (ohodnoceni souseda/uživatele)". Tato funkce jim umožňuje hodnotit chování jiných Uživatelů, výkon atd. Tyto názory musí být relevantní a také odpovídat skutečnosti. Nemohou obsahovat žádné informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR. Osoba vyjadřující svůj názor je zodpovědná za jeho obsah. Buddyjet si vyhrazuje právo smazat komentáře Uživatelů, považuje-li je za nedostatečně relevantní či jiným způsobem nevhodné.

Hodnoceni se objeví v grafické podobě ve formě hvězdiček umístěných vedle (poblíž) uživatelského jména. Komentáře mohou být pozitivní, neutrální nebo negativní.

Uživatelé nejsou oprávněni vkládat do komentářů nebo do odpovědí na komentáře:

a)     vulgarismy, slova obecně považovaná za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin;

b)     obsah, kterým by byla naplněna skutková podstata trestného činu nebo kterým by došlo k porušení autorských práv či průmyslovým právům (např. ochranná známka) nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal,

c)     obsah, který je v rozporu s dobrými mravy;

d)     kontaktní informace na jinou osobu včetně jména, příjmení, adresy, telefonu nebo e-mailové adresy

e)     adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace.

 

2. 6.  Diskusní fórum 

Buddyjet Fórum je určeno pro výměnu názorů Uživatelů a pro případné sdělování informací ze strany  Buddyjet směrem k Uživatelům

Každý uživatel je odpovědný za obsah svých příspěvků. Buddyjet si vyhrazuje právo odstranit či editovat každý příspěvek, který je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami a případně zablokovat Uživateli porušujícímu Obchodní podmínky přístup na Fórum na dobu určitou či neurčitou, popř. mu zablokovat uživatelský účet nebo tento účet odstranit.

Uživatelé nejsou oprávněni vkládat do příspěvků na Fóru:

a)     vulgarismy, slova obecně považovaná za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin;

b)    obsah, kterým by byla naplněna skutková podstata trestného činu nebo kterým by došlo k porušení autorských práv či průmyslovým právům (např. ochranná známka) nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal,

c)     obsah, který je v rozporu s dobrými mravy;

d)     kontaktní informace na jinou osobu včetně jména, příjmení, adresy, telefonu nebo e-mailové adresy

e)     adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace.


3. Práva a povinnosti smluvních stran

 

3. 1. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen udržovat své uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Buddyjet nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel.

Uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci dle čl. 2. 2. Obchodních podmínek společností Buddyjet s.r.o., za účelem poskytování služeb dle těchto Obchodních podmínek a vedení evidence uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas se uděluje na dobu existence uživatelského účtu uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky uživatele vůči Buddyjet. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Buddyjet oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00043585.

Uživatel bere na vědomí, že má ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, a právo požadovat na Buddyjet nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

Uživatel tímto uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů, sdělených Buddyjet v rámci registrace za účelem uzavření Smlouvy, těmto společnostem:

Icontio Ltd., org. Složka se sídlem Spielberk Office Centre, Holandská 1, 639 00 Brno, IČ: 277 299 58 a

Commservis.com, s.r.o., Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové, IČ: 284 31 219

Zpracovatelem osobních údajů, sdělených Buddyjet je společnost Icontio Ltd., org. Složka se sídlem Spielberk Office Centre, Holandská 1, 639 00 Brno, IČO: 277 299 58, která provozuje datová úložiště, na nichž jsou osobní údaje uloženy.

Uživatel souhlasí s tím, aby Buddyjet užil jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Buddyjet. Uživatel dále dává Buddyjet souhlas s předáním jeho adresy elektronické pošty následujícím společnostem: Commservis.com, s.r.o., Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové, IČ: 284 31 219 za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkou a informacemi služeb, poskytovaných těmito společnostmi. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným.

Bližší podmínky nakládání s osobními údaji Uživatelů a jejich ochranou před zneužitím jsou uvedeny v čl. 4. Obchodních podmínek.

 

3. 2. Práva a povinnosti Buddyjet

Buddyjet jako provozovatel systému neposkytuje vlastní služby mimo provozování systému Buddyjet a není odpovědný za jeho případné vady. Buddyjet rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná a současně neodpovídá za splnění smluv, které si uživatelé uzavřou mezi sebou.

Buddyjet jako provozovatel systému se nepodílí na obsahu nabídek a poptávek vyskytujících se v rámci systému a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Buddyjet oprávněn pozastavit uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Buddyjet uvědomí orgány činné v trestním řízení.

Uživatelé berou na vědomí, že Buddyjet je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na Buddyjet dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

Buddyjet provádí pravidelnou údržbu systému a za tímto účelem je oprávněn provoz systému omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu. Buddyjet je povinen termín výluky a přibližnou délku a rozsah omezení provozu oznámit na svých internetových stránkách alespoň.


4. Ochrana osobních údajů

 

4. 1. Základní ustanovení

Provozovatel systému Buddyjet – Buddyjet s. r. o. je jako správce osobních údajů registrovaný na Úřadě pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00, pod evidenčním číslem: 00043585

Buddyjet zajišťuje bezpečnost údajů sdělených jeho Uživateli. Tyto údaje jsou chráněny a zabezpečeny proti zneužití neoprávněnou osobou.


4. 2.  Druh shromažďovaných informací

Uživatelé Buddyjet zůstávají anonymní, pokud se nerozhodnou jinak. Systémové informace pramenící z všeobecných pravidel Internetu jsou užívány Buddyjet pro technické účely souvisící se správou jeho serverů. Dále jsou tyto informace používány ke shromažďování všeobecných, statistických a demografických informací 

Buddyjet používá cookies. I když je případná identifikace a osobní přístup Uživatele založen na cookies, je většinou nutné v určitých časových intervalech zadat při přihlášení heslo. Vypnutí cookies ve většině případů neznamená nemožnost používání služeb Buddyjet, ale může způsobit potíže. Cookies jsou také používány pro shromažďování všeobecných, statistických a demografických informací o užívání služeb Buddyjet 

Vedle systémových informaci Buddyjet shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou Uživatelé povinni zadat při registraci. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně se souhlasem Uživatelů. Do registračního formuláře je nutno zadat informace uvedené v čl. 2. 2., poskytnutí těchto údajů je povinné a bez nich nelze služby Buddyjet užívat.

Vedle povinných informací lze zadat i informace nepovinné. Poskytnutí těchto informací je dobrovolné.

Osobní údaje zadané při registraci je Buddyjet oprávněn zpracovávat nejdéle po dobu existence uživatelského účtu Uživatele. Uzavřením smlouvy o užívání systému Buddyjet vyslovuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu dle těchto Obchodních podmínek, a to maximálně na dobu existence jeho uživatelského účtu, nejsou-li dány podmínky, kdy je Buddyjet oprávněn dle zákona o ochraně osobních údajů uchovat osobní údaje Uživatele i bez jeho souhlasu.

 

4. 3. Zveřejnění údajů

Buddyjet zveřejňuje osobní údaje výhradně pro účely souvisící s propojením nabídek a poptávek. Údaje jsou zaslány jinému Uživateli, který má zájem o poskytnutí nebo přijetí předmětné služby e-mailem. Buddyjet může také zveřejnit část osobních údajů třetí straně pro účely spojené s ochranou autorských práv, ale jen na písemnou žádost, přičemž žadatel musí prokázat vlastnictví autorských (nebo jiných) práv na předmětný produkt a sdělit své konkrétní podezření na jejich porušení.

  

4. 4. Odstranění údajů z databáze Buddyjet

Uživatelé jsou oprávněni odstranit svoje osobní údaje z databáze Buddyjet dle postupu popsaného na stránkách Buddyjet.

Osobní údaje, které má Buddyjet k dispozici, a s nimiž nemůže Uživatel ve svém uživatelském účtu přímo nakládat, mohou být ze systému odstraněny na žádost Uživatele. Buddyjet není povinnen osobní údaje ze systému odstranit v případě, že je může zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. I bez souhlasu Uživatele může Buddyjet osobní údaje zpracovávat zejména, pokud je to nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, případně práv jiných dotčených osob (dle ust. § 5 odst. 2 zák. o ochraně osobních údajů).

 

4. 5.  Ostatní ustanovení

Pokud se uživatel domnívá, že Buddyjet zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo se zákonem, případně údaje nesprávné nebo neaktuální, je oprávněn písemně (e-mailem) požádat Buddyjet o vysvětlení, a o odstranění případného závadného stavu. Pokud Buddyjet žádost posoudí jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit závadný stav, a Uživatele o těchto opatřeních písemně (e-mailem) informovat.

Jestliže Buddyjet nevyhoví žádosti dle předchozího odstavce, je dotčený uživatel  oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (UOOÚ). Uživatel je oprávněn obrátit se na UOOÚ s podnětem přímo i bez předchozí žádosti. Vznikne-li Uživateli v důsledku zpracování osobních údajů jiná než hmotná újma, je oprávněn uplatňovat nároky z titulu ochrany osobnosti dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Buddyjet zajišťuje bezpečnost údajů o Uživatelích. Toto zabezpečení chrání údaje před neoprávněným přístupem. Veškeré osobní údaje, které Uživatelé Buddyjet poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem, a mají k nim přístup pouze osoby - zaměstnanci a pracovníci Buddyjet, které jsou proškoleny v ochraně osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti. Uživatel má kdykoliv přístup ke svým osobním údajům, které jsou v systému uloženy, prostřednictvím svého uživatelského účtu.

Na žádost Uživatele je Buddyjet povinen poskytnout tomuto Uživateli informaci o veškerých osobních údajích, které zpracovává.

Uživatelé jsou oprávněni odmítnout e-maily od Buddyjet 

Elektronická komunikace zaslaná Buddyjet je archivována a může být v některých případech použita jako důkazní materiál.

 

5. Ukončení smluvního vztahu

Uživatel je oprávněn vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena Buddyjet výlučně v elektronické podobě na adresu admin@buddyjet.com. Smlouva zaniká ke dni doručení výpovědi Buddyjet.

Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.


6. Sankce a náhrada škody

Buddyjet je oprávněn odstoupit od Smlouvy, tj. odstranit účet uživatele, popř. pozastavit jeho fungování, a to v případě, že uživatel podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky (zejména při uvedení nepravdivých údajů při registraci, neoznámení změn těchto údajů apod.), popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Buddyjet, případně u kterého má Buddyjet důvodné podezření, že má takový

Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit škodu třetím osobám.

Uživatel, kterému byl pozastaven účet nebo vůči kterému Buddyjet od Smlouvy odstoupil, není oprávněn se bez výslovného souhlasu Buddyjet opětovně zaregistrovat jako nový Uživatel.

Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

 

7.  Závěrečná ujednání

 

7. 1. Obchodní podmínky a jejich změny

Buddyjet je oprávněn změnit Obchodní podmínky, nová verze Obchodních podmínek se v takovém případě nepoužije na nabídky nebo poptávky, které byly zveřejněny za účinnosti starší verze Obchodních podmínek. Buddyjet je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije systém. Pokud Uživatel neakceptuje změny Obchodních podmínek, nemá právo užívat systém s výjimkou nabídek započatých za účinnosti jejich starších verzí.

Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

  

7. 2. Užívání systému na vlastní nebezpečí

Buddyjet se snaží udržet systém v chodu, bez závad a bezpečný. Přesto je systém ze strany Uživatelů užíván na vlastní nebezpečí a Buddyjet nezaručuje bezpečnost a bezchybnost systému za všech okolností ani nepřetržitou funkci systému bez výpadků nebo prodlev.  

Buddyjet ani jeho zaměstnanci nebo spolupracující osoby neodpovídají za obsah a data zveřejněná Uživateli ani za škodu či ušlý zisk vzniklý v důsledku jakéhokoliv problému s fungováním systému.


7. 3. Zvláštní ustanovení pro uživatele mimo Českou republiku

Pro uživatele a osoby, které nejsou uživateli, ale využívají službu Buddyjet mimo území české republiky, platí, že tyto osoby souhlasí s  přenesením a zpracováním svých osobních údajů v České republice.

Některé nebo všechny služby a funkce Buddyjet nemusí být k dispozici uživatelům v některých geografických oblastech. Buddyjet si vyhrazuje právo vyloučit nebo omezit poskytování jakékoli služby nebo funkce.

 

V Bukovince dne 9. Srpna 2012

 

Buddyjet s. r.o.